top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Ubytování Staré Hutě

Staré Hutě 9, 373 35 H. Stropnice,

Tel :604690692, 727812815

E-mail: ubytovanish@seznam.cz

Na základě nového nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vás

informujeme o zpracování osobních údajů ubytovaných hostů.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ubytování Staré Hutě zpracovává níže uvedené osobní údaje za účelem evidence, jeho rezervace v návaznosti na

žádost hosta k pobytu, vyřizování jednotlivých požadavků hosta v průběhu jeho pobytu, zajištění řádného

poskytování služeb ze strany zpracovatele v průběhu pobytu, vytváření klientské databáze, jakož i řádného vedení

domovní knihy, a to ve smyslu ust. § 101 zk. č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v platném

znění („ZoPC“), či evidenční knihy ve smyslu ust. § 3, odst. 4 zk. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném

znění.

Informace pro hosty o nakládání s jejich osobními údaji

Vážení hosté,

jménem Ubytování Staré Hutě, který provozuji jako

Ing. Elsa Marlen Jirsa IČ:87492571, se sídlem Staré Hutě 9,

373 35

Horní Stropnice

(dále jen „Ubytování“) , si vás dovoluji touto cestou informovat o tom, že Ubytování

jakožto správce osobních údajů (jméno, příjmení,adresa,spz, č.OP/PAS, případně e-mail a telefonní kontakt)

které mu budou hostem poskytnuty, se zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními

předpisy, především se zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Správce osobních údajů

Jméno: Bc. Elsa Marlen Jirsa IČ: 87492571

Adresa: Staré Hutě 9, 37 35 Horní Stropnice

E-mail: ubytovanish@seznam.cz

Tel: +420 604690692

Právní základ pro zpracování

1.

Smlouva o poskytování krátkodobého ubytování dle § 2326 a násl. z.č. 89/2012 Sb.

2.

Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – hosta (dále jen "host"), která vyplývá z výše

zmíněné smlouvy.

Účel zpracování

1.

Poskytování ubytovacích služeb podle smlouvy uzavřené s hostem příjemci osobních údajů

3.

Orgány veřejné moci (např. cizinecká policie, správní orgány)

4.

Poskytovatelé údržby informačního systému

5.

Další příjemci dle potřeb a pokynů hosta

Doba zpracování osobních údajů

1.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi

bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové

službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.

dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva hosta:​

 • Právo na přístup k osobním údajům znamená, že host má právo od správce Ubytování získat informace o tom,

 • zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.

 • Host má také právo, aby správce Ubytování bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní

 • údaje, které se ho týkají.

 • Neúplné osobní údaje má host právo kdykoli doplnit

 • Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce Ubytování zlikvidovat

 • osobní údaje, které o hostovi zpracovává, pokud jsou splněny podmínky dle GDPR a host o to požádá.

 • Host má právo, aby správce Ubytování v jistých případech omezil zpracování jeho osobních údajů.

 • Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce Ubytování, třetí strany nebo je nezbytné

 • pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má host právo kdykoli vznést

 • námitku.

 • Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje hosta jsou

 • zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s hostem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

 • V případě, že bude host jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné výše uvedeným

 • správcem Ubytování, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Více informací o právech hosta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

(https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276

bottom of page