top of page
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ HOSTŮ PODLE NAŘÍZENÍ EU - GDPR

Ubytování Staré Hutě

Staré Hutě 9, 373 35 H. Stropnice,

Tel :604690692, 727812815

E-mail: ubytovanish@seznam.cz

Na základě nového nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vás
informujeme o zpracování osobních údajů ubytovaných hostů.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ubytování Staré Hutě zpracovává níže uvedené osobní údaje za účelem evidence, jeho rezervace v návaznosti na

žádost hosta k pobytu, vyřizování jednotlivých požadavků hosta v průběhu jeho pobytu, zajištění řádného

poskytování služeb ze strany zpracovatele v průběhu pobytu, vytváření klientské databáze, jakož i řádného vedení

domovní knihy, a to ve smyslu ust. § 101 zk. č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v platném

znění („ZoPC“), či evidenční knihy ve smyslu ust. § 3, odst. 4 zk. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném

znění.

Informace pro hosty o nakládání s jejich osobními údaji

Vážení hosté,

jménem Ubytování Staré Hutě, který provozuji jako

Bc. Elsa Marlen Jirsa IČ:87492571, se sídlem Staré Hutě 9,

373 35

Horní Stropnice

(dále jen „Ubytování“) , si vás dovoluji touto cestou informovat o tom, že Ubytování

jakožto správce osobních údajů (jméno, příjmení,adresa,spz, č.OP/PAS, případně e-mail a telefonní kontakt)

které mu budou hostem poskytnuty, se zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními

předpisy, především se zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Správce osobních údajů

Jméno: Bc. Elsa Marlen Jirsa IČ: 87492571

Adresa: Staré Hutě 9, 37 35 Horní Stropnice

E-mail: ubytovanish@seznam.cz

Tel: +420 604690692

Právní základ pro zpracování

1.

Smlouva o poskytování krátkodobého ubytování dle § 2326 a násl. z.č. 89/2012 Sb.

2.

Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – hosta (dále jen "host"), která vyplývá z výše

zmíněné smlouvy.

Účel zpracování

1.

Poskytování ubytovacích služeb podle smlouvy uzavřené s hostem příjemci osobních údajů

3.

Orgány veřejné moci (např. cizinecká policie, správní orgány)

4.

Poskytovatelé údržby informačního systému

5.

Další příjemci dle potřeb a pokynů hosta

Doba zpracování osobních údajů

1.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi

bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové

službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.

dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva hosta

1.

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že host má právo od správce Ubytování získat informace o tom,

zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.

2.

Host má také právo, aby správce Ubytování bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní

údaje, které se ho týkají.

3.

Neúplné osobní údaje má host právo kdykoli doplnit

4.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce Ubytování zlikvidovat

osobní údaje, které o hostovi zpracovává, pokud jsou splněny podmínky dle GDPR a host o to požádá.

5.

Host má právo, aby správce Ubytování v jistých případech omezil zpracování jeho osobních údajů.

6.

Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce Ubytování, třetí strany nebo je nezbytné

pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má host právo kdykoli vznést

námitku.

7.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje hosta jsou

zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s hostem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

8.

V případě, že bude host jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné výše uvedeným

správcem Ubytování, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Více informací o právech hosta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

(https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276

bottom of page